Buổi giới thiệu 6 tác phẩm của Nhà Văn Chu Tất Tiến tại San Jose