Cựu TT có phạm tội khi xé, hủy tài liệu Tòa Bạch Ốc?