Đỗ Hùng, nhân vật đấu tranh nổi bật tại Bắc Cali, giả từ Cali về Oregon định cư