Hải Dương 8 sẽ quay lại Bãi Tư Chính sau khi tiếp nhiên liệu?