Họp báo tại Tòa án Thành phố Đài Bắc yêu cầu xem xét nghiêm túc vụ kiện Formosa Hà Tĩnh