Không có đối luận với Hoàng Duy Hùng, mà chỉ có độc luận