Lân nguyễn: tái ứng cử để hoàn thành những mục tiêu giáo dục của cộng đồng