Liên tiếp 6 người Việt bị chết cháy, Sở Cứu Hỏa San Jose khuyên điều gì?