Mỹ, Việt Nam và Trung Cộng tranh hùng tại biển Đông