Ngô Kỷ: Vì sao tôi không đi bầu cả chục năm và cũng sẽ không đi bầu kỳ này?