Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái, Võ Tử Đản trả lời nghị viên Nguyễn Tâm