Nhu cầu cấp thiết của thương phế binh VNCH là gì? (Phần 1)