Nói về chuyện dựng tượng đài Petrus Ký tại San Jose, California