Phần 2: “Nguyễn Thanh Tú đi tìm công lý mà… làm nhiều việc phi công lý!”