Phỏng vấn Phạm Gia Đại về tác phẩm “Tù Nhân Cuối Cùng”