Phóng Viên Chiến Trường: Tình Yêu, Ngục Tù & Vượt Biển