Quỹ Tương Tế Việt Nam trong cơn sóng gió: Đặt các vấn đề dư luận quan tâm