Sau khi nghỉ hưu, Nam Lộc thổ lộ điều buồn nhất trong đời hoạt động!