Tối cao Pháp viện tự làm mất thanh danh, cơ hội cho Dân chủ