Trung tâm sinh hoạt cộng đồng VN San Jose: Sự chờ đợi kéo dài đến 10 năm