TS Nguyễn Đình Thắng: Việt Kiều đòi nhà bị Việt Cộng cướp