Từ “chiến thắng kép” dẫn đến “thất bại kép” của Janet Nguyễn và Tâm Nguyễn?