Từ thất vọng về cuộc hội thảo chiến tranh VN đến vấn đề tương lai VN