Vẽ vang dân Việt: Phan Ngô được bổ nhiệm giám đốc cảnh sát Sunnyvale