Học sinh Mỹ không bắt kịp chương trình học vì thiếu Internet