Lương 1 Triệu Đô 1 Năm Cho Giám Đốc Các Tổ Chức Bất Vụ Lợi Và Từ Thiện Tại Mỹ