Ra trường sau 4 năm đại học, người Mỹ nghèo vẫn hoàn nghèo