Tiền phạt vi phạm luật lệ giao thông: Đoạn trường ai có qua cầu mới hay