BIỂU TÌNH CHỐNG TREO CỜ MÁU TẠI TÒA THỊ CHÍNH SAN FRANCISCO