Công ty California Waste Solutions kỷ niệm 25 năm hoạt động