Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/06