David Dương xem xét kiện các tờ báo VN đăng thông tin sai lệch về công ty Đa Phước