“Đông gặp Tây: Hành trình qua Chiến Tranh và Hòa Bình tung cánh từ trời Nam”