Hà Mai Việt: ”Việt Nam & Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh Lạnh”