Không quân Lê Văn Hải nói về mục đích của Văn Thơ Lạc Việt