Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói về nhà văn Huy Phương