Linh mục “Cha Tịch Thai Nhi” và những linh hồn bất hạnh