Picnic hè 2017 của Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc CA