Thành viên Ban Biên Tập

Ban Biên Tập Hệ Thống Truyền Thông Cali Today:

Chủ bút: Nguyễn Xuân Nam

Hệ Thống Truyền Thông Cali Today có sự cộng tác bài vở của nhiều cây bút sau đây: Hương Giang, Nam Lộc, Linh Vũ, Nguyễn Dương, Nguyễn Hồng Dũng, Ls Nguyễn Hoàng Duyên, Gs Nguyễn Châu, Trần Vũ, Nguyễn Ngọc Mùi, Lê Lộc, Lê Ngọc Châu, Người Quan Sát, Giao Chỉ,,…