Đại Sứ Ted Osius và cờ vàng: Sau thư trả lời của Bộ Ngoại Giao, còn vấn đề gì?