California lên kế hoạch để đối phó với chính quyền của Trump