Đêm nhạc thính phòng Tạ Ơn Em, tại San Jose, ngày 28 tháng 8, 2016 (phần 1)