Chiều Nhạc Thính Phòng: Đồng Thảo, Tình Khúc Tháng Chín