Trao đổi với LS Nguyễn Hoàng Duyên về hai tác phẩm mới