Di trú – Du học -Tị nạn với Nam Lộc (Kỳ 1, ngày 30 tháng 10 năm 2017)