Vấn đề An Sinh Xã Hội với bà Angie Hồ Quang (kỳ 2), ngày 6/11/2017